16 พฤษภาคม 2562 จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อก้าวสู่มาตรฐานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City)

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190516075712299

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาเมืองที่มีการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดตรังได้ผลักดันและขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่มีความสมดุลด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาทุกระดับ ทั้งนี้จังหวัดตรังได้สร้างกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย และภาคประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเองให้น่าอยู่และมีความยั่งยืนด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่มาตรฐานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ภายใต้องค์ประกอบหลัก 4 ประการ คือ เมืองน่าอยู่ คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืนและเมืองแห่งการเรียนรู้ และการจัดการที่ดี